အာရွပစိဖိတ္ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ား ပါဝင္မည့္ ကြန္ပ်ဴနည္းပညာဆုိင္ရာၿပိဳင္ပြဲကို ျမန္မာက အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပမည္

9

 ျမန္မာႏုိင္ငံအပါအဝင္ အာရွပစိဖိတ္ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံ ခုနစ္ခုမွ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ကြန္ ပ်ဴတာ Programming နည္း ပညာဆုိင္ရာ ၿပိဳင္ပြဲကို ျမန္မာႏိုင္ငံက အိမ္ရွင္အျဖစ္ ဒုတိယအႀကိမ္ လက္ခံက်င္းပမည္ျဖစ္သည္။

ၿပိဳင္ပြဲကို ဒီဇင္ဘာ ၉ ရက္ ႏွင့္ ၁၀ ရက္တုိ႔တြင္ ရန္ကုန္ကြန္ ပ်ဴတာတကၠသိုလ္၌ ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံကိုယ္စားျပဳအ သင္း ၃၁ သင္းႏွင့္ အာရွ ပစိဖိတ္ ေဒသရွိ ထိုင္း၊ စင္ကာပူ၊ ဂ်ပန္၊တုိင္ေပ၊ အင္ဒိုနီးရွားႏွင့္ ဗီယက္ နမ္တို႔ရွိ တကၠသိုလ္ ၁၁ ခုမွအသင္း ၁၅ သင္း ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္သည္။

‘‘ကြန္ပ်ဴတာ Program-ming Logic ေကာင္းမြန္တဲ့ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား ေပၚထြက္လာေစေရးနဲ႔ အနာဂတ္ICT မ်ိဳးဆက္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတုိ႔ကို ရည္ရြယ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံက အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပ တာ ျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ၿပိဳင္ပြဲကို အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပျခင္းရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ရန္ကုန္ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္၊ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ နည္းပညာဌာန ပါေမာကၡ ေဒါက္တာခင္သန္းျမက ေျပာသည္။

ယခုၿပိဳင္ပြဲျဖစ္သည့္ (Asia Yangon Regional Pro-gramming Contest) ကို အေမ ရိကန္အေျခစိုက္ နည္းပညာအဖြဲ႕ အစည္းျဖစ္သည့္ Association for Computing Machinery (ACM)ႏွင့္ Baylor University မွ ICPC အဖြဲ႕တုိ႔၏ နည္းပညာပံ့ပိုးကူညီမႈ ျဖင့္ က်င္းပျခင္းျဖစ္သည္။

ၿပိဳင္ပြဲမ်ား က်င္းပရာတြင္ ႏွစ္စဥ္ ကမၻာတစ္ဝန္းမွ တုိက္ႀကီး ေျခာက္ခုရွိ ႏုိင္ငံ ၁၀၂ ႏုိင္ငံတြင္ရွိ ေသာ တကၠသိုလ္ ၂,၇၃၆ ခုတုိ႔ ကို သက္ဆုိင္ရာေဒသအလိုက္ စုစည္းကာ က်င္းပျခင္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ အာရွပစိ ဖိတ္ေဒသတြင္း ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ ၿပိဳင္ရျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ အဆို ပါ ၿပိဳင္ပြဲကို ၂၀၁၆ ဒီဇင္ဘာတြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပခဲ့ၿပီး ကြန္ပ်ဴတာ တကၠသိုလ္ႏွင့္ နည္းပညာတကၠ သိုလ္မ်ားမွ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားကို ႏုိင္ငံတကာအေတြ႕ အႀကံဳမ်ား ရရွိႏိုင္ေစရန္၊ အာရွ ပစိဖိတ္ႏွင့္ အင္ဒိုခ်ိဳင္းနားကြၽန္း ဆြယ္ေဒသရွိ ႏုိင္ငံျခားတကၠသိုလ္ ကိုယ္စားျပဳ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ ေက်ာင္း သား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ ခင္မင္ ရင္းႏွီးခြင့္၊ အေတြ႕အႀကံဳဖလွယ္ ခြင့္မ်ား ရရွိေစရန္ လက္ခံက်င္းပ ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာခင္ သန္းျမက ေျပာသည္။

အဆုိပါ Programming ၿပိဳင္ပြဲကို ၂၀၀၄ ကတည္းက ႏိုင္ငံတကာတြင္ ႏွစ္စဥ္က်င္းပခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ၂၀၁၅ က စ၍ သြားေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည္။

အရင်းအမြစ်: သစ္ထူးလြင္ သတင္းမ်ား

ေ၀စု