ေျပာင္းလဲေနသည့္ ယေန႔ သီးႏွံေဈးႏႈန္းမ်ား

4

မတ္ပဲ
ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒိုင္မွာ မတ္ပဲက ၁ တန္ကို ေငြက်ပ္ ၅၆၇,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး မေန႔ကထက္ ၁ တန္ကို ၁၅,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားပါတယ္။

ပဲစင္းငံုနီ
ပဲစင္းငံုနီကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ တန္ကို ေငြက်ပ္ ၃၇၈,၅၀၀ ေပါက္ေဈးရွိၿပီး မေန႔ကထက္ ၁ တန္ကို ၁,၅၀၀ က်ပ္ ေ>းက်ဆင္းသြားပါတယ္။

ပဲတီစိမ္း
ပဲတီစိမ္းကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ ပိႆာကို ၃၅ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားၿပီး ဒီေန႔ေပါက္ေဈးကေတာ့ ၁ ပိႆာကို ၁,၃၀၀ က်ပ္ကေန ၁,၃၃၅ က်ပ္ ေပါက္ေဈးရွိပါတယ္။

ေထာပတ္ပဲ
ေထာပတ္ပဲကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ ပိႆာကို ၁,၃၀၀ က်ပ္ကေန ၁,၄၈၀ က်ပ္ ေပါက္ေဈးရွိၿပီး မေန႔ကထက္ ၁ ပိႆာကို ၂၆၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာပါတယ္။

စြန္တာပဲ
စြန္တာပဲကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ ပိႆာကို ၃၅ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားၿပီး ဒီေန႔ ေပါက္ေဈးကေတာ့ ၁ ပိႆာကို ၁,၆၁၅ က်ပ္ ေပါက္ေဈးရွိပါတယ္။

ပဲလြန္းျဖဴ
ပဲလြန္းျဖဴကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ ပိႆာကို ၁၅ က်ပ္ ေဈးတက္လာၿပီး  ဒီေန႔ ေပါက္ေဈးကေတာ့ ၁ ပိႆာကို ၁,၃၀၀ က်ပ္ကေန ၁,၃၅၀ က်ပ္ ေပါက္ေဈးရွိပါတယ္။

ၾကက္သြန္နီ
ၾကက္သြန္နီကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ ပိႆာကို ၂,၀၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၃,၂၅၀ ေပါက္ေဈးရွိၿပီး မေန႔ကထက္ ၁ ပိႆာကို ၂၅၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာပါတယ္။

အာလူး
အာလူးကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ ပိႆာကို ၄၅၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၁,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိၿပီး ၁ ပိႆာကို ၂၅၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာပါတယ္။   

အခု ေဖာ္ျပသြားတဲ့ ေဈးႏႈန္းေတြက အခ်ိန္နဲ႔အမၽွ ေျပာင္းလဲမႈေတြ ရွိႏိုင္ပါတယ္။

သတင္း- AMIA

အရင်းအမြစ်: DVB - Multimedia Group